Informacja o warunkach uzyskania dofinansowania.

INFORMACJA O WARUNKACH UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU PRIOTYTETOWEGO: „OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU FINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST”

 

Warunki dofinansowania z udziałem środków NFOŚiGW udzielanego przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym:

  1. Udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW działa we własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW;
  2. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

    1) do 100 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G  określonego  dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500 ;

    2) do 70 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;

    3) do 40 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000 .

  1. Udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW wynosi

    1)  do 50 % kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 7.3.2 programu priorytetowego;  dla WFOŚiGW, w których w roku ogłoszenia naboru wniosków o udostępnienie środków

    planowane przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wynoszą powyżej 12 500 tys. zł;

    2) do 60 % kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 7.3.2 programu priorytetowego, dla WFOŚiGW, w których w roku ogłoszenia naboru wniosków o udostępnienie środków

    planowane przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska są mniejsze lub równe niż 12 500 tys. zł.

  1. Kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach realizacji umowy udostępnienia środków nie może przekroczyć iloczynu 350 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
  2. Udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW wynosi nie mniej niż 35 % kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 7.3.2 programu priorytetowego.
  3. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
  4. W przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji dotowana jednostka samorządu terytorialnego.
  5. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 7.5.2 programu priorytetowego, kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych; pkt. 2 – 5 nie stosuje się.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” znajdują się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Linki poniżej:

– http://www.nfosigw.gov.pl/

– https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogolnopolski-program-finansowania-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest-2021

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy