Informacja o warunkach uzyskania dofinansowania.

INFORMACJA O WARUNKACH UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU: „OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST”

 

Warunki dofinansowania z udziałem środków NFOŚiGW udzielanego przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym

  1. Udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, wfośigw działa we własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW;
  2. kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

1) do 100 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G1 określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 15002 ;

2) do 70 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 20002 ;

3) do 40 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 20002 .

  1. udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW wynosi do 50 %kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 7.3.2;
  2. kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach realizacji umowy udostępnienia środków nie może przekroczyć iloczynu 350 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest;
  3. udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW wynosi nie mniej niż 35 % kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 7.3.2;
  4. w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej;
  5. w przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji dotowana jednostka samorządu terytorialnego;
  6. w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 7.5.2, kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych; pkt. 2 – 5 nie stosuje się.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” znajdują się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Linki poniżej:

http://www.nfosigw.gov.pl/

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwaniawyrobwzawierajcychazbest

 

Zobacz również

Baner „Moda na EtnoFit”

„Moda na EtnoFit”

Fundacja „Kulturalna Przestrzeń” z Piekoszowa chciałaby poinformować, iż jest w trakcie realizacji projektu pn. „Moda na EtnoFit”, dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności — Centrum...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy