Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: ,,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Bobowie ul. Leśna i ul. Gdańska”

Projekt realizowany w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość robót budowlanych: 3 540 417,40 PLN

Wartość dofinansowania: 2 450 000,00 PLN 

Opis inwestycji: ul. Gdańska: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ksDz200PVC, ciśnieniowej ksDz90PE, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłącza wodociągowego wDz90PE do pompowni ścieków. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Dz 200mm – długość 978,50m (z  czego odcinek o długości 17,50m znajduje się na terenie drogi wojewódzkiej nr 222, dz. nr 199, obręb Bobowo); budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE Dz 90mm – długość 17,50m; budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz 160mm – 42 sztuki; budowę przyłącza wodociągowego do pompowni ścieków sanitarnych z rur PE Dz 90mm – 1 szt. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 996,00m. Ul. Leśna: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ksDz200PVC, ciśnieniowej ksDz110PE, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłącza wodociągowego wDz90PE do projektowanej pompowni ścieków. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Dz 200mm – długość 407,00m; budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE Dz 110mm – długość 592,00m (z  czego odcinek o długości ok. 23,00m znajduje się na terenie drogi wojewódzkiej nr 222, dz. nr 225, obręb Bobowo); budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz 160mm/PVC Dz 200mm – 23 sztuki; budowę przyłącza wodociągowego do pompowni ścieków sanitarnych z rur PE Dz 90mm – 1 sztuka. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 999,00m. Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej nr 214021G w Bobowie (ul. Leśna) poprzez wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej i wykonania dwóch warstw bitumicznych (warstwa wiążąca/wyrównawcza o gr. min 4 cm oraz warstwa ścieralna o gr. 4 cm z betonu asfaltowego) oraz wykonanie wymiany uszkodzonych płyt betonowych wraz z ewentualnym uzupełnieniem podbudowy kruszywowej. Szerokość istniejącej nawierzchni bitumicznej waha się od 4,50 do 5,30 m, natomiast nawierzchni z płyt betonowych od 4,00 do 5,00 m. Wykonanie utwardzenia pobocza kostką betonową oraz odtworzenie istniejących zjazdów wzdłuż remontowanego odcinka drogi w technologii z kostki betonowej. Łączna długość remontowanego odcinka drogi:  ok. 750 m.

Cel zadania: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bobowo, w której funkcjonowały zlikwidowane PGR przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się do wody i gleby niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu lokalnych mieszkańców oraz dotrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym. Planowana inwestycja jest przedsięwzięciem poprawiającym ogólny stan sanitarny gminy jak i również standard życia mieszkańców. Przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na środowisko, natomiast rozwój sieci kanalizacyjnej na wsi, stanowiący jeden z ważniejszych elementów poprawy życia jej mieszkańców przyczyni się do rozwoju gospodarczego obszaru, rozwoju gospodarki ściekowej na terenie Gminy, zwiększenia atrakcyjności obszaru dla potencjalnych inwestorów oraz mieszkańców jak i również poprawy sytuacji bytowej lokalnej społeczności. Inwestycja wpłynie pozytywnie nie tylko na poprawę równowagi ekologicznej ale także warunków życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, dzięki zmniejszeniu narażenia na negatywne oddziaływania zanieczyszczeń pochodzących z niekontrolowanego przedostawania się ścieków do gleb, wód gruntowych i powierzchniowych.

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Miętki

Termin realizacji zadania: 23.04.2024 r. – 10.12.2024 r. 

Nazwa zadania: ,,Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Bobowo”

Projekt realizowany w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość robót budowlanych: 894 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 535 500,00 PLN 

Opis inwestycji: Modernizacja zbiornika wraz z wymianą osprzętu na przepompowni wody w Bobowie. Modernizacja studni głębinowych znajdujących się na terenie gminy Bobowo. Budowa studni głębinowej. Wymiana zestawu pomp na hydroforni wody w Bobowie. Zadanie zostanie wykonane w formule zaprojektuj i wybuduj.

Cel zadania: ochrona i odpowiednie wykorzystanie zasobów wodnych na terenie gminy Bobowo, zapewnienie mieszkańcom gminy awaryjnego źródła wody użytkowej, poprawa jakości wody, zwiększenie zasobów wodnych na terenie gminy. Modernizacja przyczyni się do zwiększenia wydajności ujęcia i polepszenia jakości wody jak i również do zapewnienia ciągłości w dostawie wody o wymaganych parametrach.

Wykonawca robót budowlanych: KRAFT PRO Sp. z o.o. 

Termin realizacji zadania: 06.12.2023 r. – 06.08.2024 r. 

Nazwa zadania: ,,Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Bobowo”

Projekt realizowany w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość robót budowlanych: 2 249 555,61 PLN

Wartość dofinansowania: 2 078 652,83 PLN 

Opis inwestycji: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej Gminy Bobowo bądź na ich gruncie. Lista obiektów:

1) Przedszkole Publiczne przy ul. Gdańskiej w Bobowie – dwa budynki przy ul. Gdańskiej 17 oraz Gdańskiej 19,

2) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bobowie,

3) Urząd Gminy Bobowo,

4) budynek przy ul. Gdańskiej 11 w Bobowie tzw. GOZ,

5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bobowie przy ul. Gimnazjalnej 20,

6) Hydrofornia w Bobowie,

7) świetlica wiejska w Bobowie,

8) świetlica wiejska w Grabowie,

9) świetlica wiejska w Wysokiej,

10) świetlica wiejska w Jabłówku,

11) świetlica wiejska w Grabowcu,

12) przepompownia przy ul. Ogrodowej w Bobowie.

Kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie systemu paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną wraz z oprzyrządowaniem oraz niezbędnym okablowaniem i podłączeniem instalacji do sieci.

Cel zadania: planowane przedsięwzięcie służyć będzie produkcji energii elektrycznej, w związku z czym zwiększy się niezależność energetyczna gminy.

Wykonawca inwestycji: Flexipower Group Sp. z o.o. Sp.k. 

Termin realizacji zadania: 07.06.2023 r. – 07.12.2024 r. 

 

Nazwa zadania: ,,Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Wysoka oraz Grabowo”

Projekt realizowany w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość robót budowlanych: 1 949 550,00 zł

Wartość dofinansowania: : 1 910 559,00 zł

Opis inwestycji:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Grabowo, dz. nr 119; 120 wraz z liniami o wymiarach całkowitych 40,00 (41,65) m x 23,00 m i powierzchni 939 m2. Wykonanie przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej; wykonanie prac demontażowych, przesunięcie istniejącego wyposażenia, wywóz i utylizacja odpadów; malowanie linii na boisku; dostawa i montaż wyposażenia boiska (bramki do piłki nożnej – 2 szt., kosze do koszykówki – 4 szt., słupki uniwersalne wraz z siatką i osłonami – 1 kpl., tablica informacyjna z regulaminem – 1 szt., ławki z oparciem – 4 szt., siedziska sportowe (2×10 miejsc siedzących), kosz na śmieci – 1 szt.); wykonanie piłkochwytów z siatki polipropylenowej o wys. 6 m i dł. 107,60 mb oraz 8 m i dł. 25 mb; wykonanie bramy technicznej oraz 2 furtek; wykonanie ogrodzenia panelowego z podmurówką prefab. o wysokości 1,5 m wraz z furtką systemową; wykonanie chodnika i opaski dookoła boiska o nawierzchni nieprzepuszczalnej z kostki brukowej o gr. 6 cm i powierzchni całkowitej 158 m2; wykonanie odwodnienia boiska w postaci drenażu francuskiego oraz montażu 4 studni fi 400 mm w narożnikach boiska; wykonanie oświetlenia boiska w postaci lamp solarnych – 7 szt.; wykonanie instalacji uziemiającej; wykonanie WLZ; uporządkowanie i obsianie terenu trawą.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Wysoka dz. nr 38/3 o wymiarach 43,00 m x 22,00 m i powierzchni 946 m2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej; wykonanie rury przepustowej 110PE o dł. 45 mb; wykonanie prac demontażowych, przesunięcie istniejącego wyposażenia, wywóz i utylizacja odpadów; malowanie linii na boisku; dostawa i montaż wyposażenia boiska (bramki do piłki nożnej – 2 szt., kosze do koszykówki – 4 szt., słupki uniwersalne wraz z siatką i osłonami – 1 kpl., tablica informacyjna z regulaminem – 1 szt., kosze na śmieci – 2 szt.); wykonanie piłkochwytów z siatki polipropylenowej o wys. 6 m i dł. całkowitej 132,6 mb; wykonanie bramy technicznej oraz furtki; wykonanie ogrodzenia panelowego przetłaczanego typu 3D o wys. 1,5 m i dł. całkowitej 132,6 mb wraz z bramą oraz dwiema furtkami; wykonanie chodników: ciągów pieszych z kostki betonowej dookoła boiska o powierzchni całkowitej 150 m2; wykonanie schodów terenowych od strony zachodniej z kostki z barierkami ze stali malowanej proszkowo; wykonanie dojazdu technicznego z płyt MEBA o gr. 8 cm i powierzchni całkowitej 295 m2; wykonanie odwodnienia w postaci drenażu francuskiego oraz montażu 4 studni fi 400 mm w narożnikach boiska; wykonanie oświetlenia boiska w postaci lamp solarnych – 6 szt.; wykonanie domku narzędziowego z dachem jednospadowym o wymiarach 340 cm x 218 cm i wysokości 226 cm; obsadzenie skarpy od strony północnej krzewami niskimi; wykonanie niwelacji terenu w części południowo – wschodniej o spadku max. 5% w celu zapewnienia przejazdu na sąsiednią działkę; wykonanie instalacji uziemiającej; wykonanie WLZ; uporządkowanie i obsianie terenu trawą.

Cel zadania: poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez budowę nowej infrastruktury sportowej, zwiększenie powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie, poprawa warunków szkoleniowo-treningowych dzieci i młodzieży a także warunków bezpieczeństwa rozgrywania zawodów. Realizacja przedmiotowej infrastruktury sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym oraz rekreacyjnym i jest dostępna dla wszystkich grup wiekowych. Inwestycja przyczyniła się do rozwoju społecznego obszaru, na którym jest zlokalizowana, a także do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu zagospodarowaniu czasu wolnego.

Wykonawca robót budowlanych: ELSIK Sp. z o.o. z Żukowa

Termin realizacji zadania: 22.03.2023 r. – 22.09.2023 r. 

 

Nazwa zadania: Utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Bobowo

Dnia 09.03.2023 r. Wójt Gminy Bobowo podpisał umowę z Wykonawcą robót budowlanych – firmą ,,ROMAR” Reszczyńscy spółka jawna ze Starogardu Gdańskiego na wykonanie inwestycji pn. ,,Utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Bobowo” dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

W ramach dofinansowania utwardzone płytami betonowymi typu YOMB zostaną poniższe drogi:

 1. Utwardzenie drogi gminnej w Grabowcu dz. nr 81 o długości 630mb i szerokości 4,0m
 2. Utwardzenie drogi gminnej w Grabowcu dz. nr 25 o długości 550mb i szerokości 3,5m
 3. Utwardzenie drogi gminnej nr 214015G w Bobowie dz. nr 15 o długości 850mb i szerokości 3,5m
 4. Utwardzenie drogi gminnej nr 214019G w Wysokiej dz. nr 159, 245, 244 o długości 950mb i szerokości 3,5m
 5. Utwardzenie drogi gminnej nr 214016G w Wysokiej dz. nr 18/2 o długości 550mb i szerokości 3,5m
 6. Utwardzenie drogi gminnej w Wysokiej dz. nr 73, 202 o długości 850mb i szerokości 3,5m
 7. Utwardzenie drogi gminnej nr 214011G w Grabowie dz. nr 229 o długości 500mb i szerokości 3,5m
 8. Utwardzenie drogi gminnej nr 214010G w Grabowie dz. nr 218 o długości 600mb i szerokości 3,5m.

Koszt robót budowlanych: 2.795.436,13 zł

Kwota dofinansowania: 2.655.664,32 zł

Cel zadania: Inwestycja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, polepszenie dostępu komunikacyjnego a przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników drogi.

 

 

Nazwa zadania: ,,Wymiana sieci wodociągowej w Bobowie”

Projekt realizowany w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Cel programu: 

 • bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty i województwa w całej Polsce,
 • realizacja priorytetowych kierunków inwestycyjnych zwiększających: produktywność, efektywność ekonomiczną, atrakcyjność inwestycyjną JST.

Beneficjent: Gmina Bobowo

Wartość robót budowlanych: 2 336 364,09 PLN

Wartość dofinansowania: 2 208 564,97 PLN 

Opis inwestycji: Wymiana sieci wodociągowej w centrum wsi Bobowo polegająca na wymianie istniejącej sieci wykonanej z rur azbestocementowych na rury PE. Wymiana obejmuje sieć o długości 3588mb z materiału PE Dz160, montaż 22 hydrantów Dn80, montaż 135 studni wodomierzowych wraz z przyłączeniem do sieci istniejących przyłączy wody. Wymiana sieci wykonywana będzie w większej części metodą bezwykopową. Wymiana sieci wodociągowej zapewni o wiele mniejsze straty wody z uwagi na nieszczelną istniejącą sieć wodociągową.

Cel zadania: Realizacja tej inwestycji pozwoli na likwidację nieszczelności sieci wodociągowej jak i również wpłynie na poprawę jakości dostarczanej wody i poprawę niezawodności pracy sieci. Mamy nadzieję, że nowa sieć posłuży mieszkańcom przez następne lata.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo HYDRO-SERWIS Stanisław Mielewczyk

Termin realizacji zadania: 01.06.2022 r. – 02.12.2022 r. 

 

Nazwa zadania: ,,Zbiornik na czystą wodę”

Projekt realizowany w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Cel programu: 

 • bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty i województwa w całej Polsce,
 • realizacja priorytetowych kierunków inwestycyjnych zwiększających: produktywność, efektywność ekonomiczną, atrakcyjność inwestycyjną JST.

Beneficjent: Gmina Bobowo

Wartość robót budowlanych: 1 433 892,18 PLN

Wartość dofinansowania: 1 287 994,90 PLN 

Opis inwestycji: Budowa zbiornika na wodę uzdatnioną na dz. nr 511/2 w Bobowie o pojemności 100m³ wraz z wymianą zbiorników ciśnieniowych o pojemności 25m³ oraz 35m³, wymiana złóż filtracyjnych, montaż sprężarki z systemem napowietrzania filtrów, co zapewni ciągłość dostaw uzdatnionej wody do mieszkańców wsi Bobowo, Grabowo, Jabłówko, Grabowiec, Smoląg oraz Wysoka.

Cel zadania: Realizacja tej inwestycji pozwoli zapewnić ciągłość dostawy wody dla gospodarstw domowych w poszczególnych sołectwach. Zastosowanie najnowszych technologii zapewni lepsze parametry jakości wody do spożycia, lepsze ciśnienie oraz dostateczną ilość wody pitnej.

Wykonawca robót budowlanych: Newater Sp. z o.o. Sp.k. 

Termin realizacji zadania: 06.05.2022 r. – 30.11.2022 r. 

 

druk_Plakat_Inwestycje

 

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy