Ochrona środowiska

Prace nad nowym systemem gospodarki odpadami w Związku Gmin Wierzyca.

W sobotę 29 grudnia ponownie zebrało się Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca, aby dokończyć przerwane obrady z dnia 7 grudnia 2012 r.

Efektem dwudniowych obrad było przyjęcie podstawowych uchwał konstytuujących Związek i uchwał związanych z jego głównym zadaniem ? przejęciem od stowarzyszonych gmin organizacji nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi.

Wybrano Przewodniczącego Zgromadzenia, którym został Burmistrz Kościerzyny Pan Zdzisław Czucha oraz Wiceprzewodniczącego ? Pana Henryk Wojciechowskiego, Zastępcę Prezydenta Starogardu Gdańskiego.

Do kierowania Związkiem został wybrany Zarząd w składzie:

Pan Wojciech Pomin ? Przewodniczący Zarządu,

Panowie: Stanisław Połom i Grzegorz Piechowski ? członkowie Zarządu.

Obszar działania Związku pokrywa się z Południowym Regionem Gospodarki Odpadami obejmującym dwadzieścia gmin, z terenu których odpady mają być dostarczane do zlokalizowanego w Starym Lesie koło Starogardu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.

Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła zasadnicze zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotychczas obowiązek zorganizowania odbierania odpadów należał do właścicieli nieruchomości. Według zmienionych przepisów to gminy przejmą od właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Pod tym pojęciem należy rozumieć zorganizowanie odbierania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, a także ich składowania oraz przetwarzania i przygotowania do ponownego użycia. Zadanie to gminy przekazały utworzonemu przez nie Związkowi.

Ustawa nakazuje gminom wykonywanie czynności przygotowawczych w odpowiednich terminach. I tak, przewidując pełne jej wdrożenie z początkiem lipca 2013 roku, gminy były zobowiązane do uchwalenia do końca roku 2012 zasad funkcjonowania nowego systemu na ich terenie:

  • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin ? uczestników Związku Gmin Wierzyca, w zakresie odpadów komunalnych,
  • postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  • podziału obszaru gmin ? uczestników Związku Gmin Wierzyca na sektory, w których będą wybierani w przetargach odbiorcy odpadów,
  • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty i ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
  • wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczególnie dyskusyjna jest uchwała dotycząca metody ustalenia opłaty. Mimo negatywnej oceny przez samorządy gmin zapisu ustawowego dopiero w grudniu podjęto w Senacie działania na rzecz zmiany sposobu naliczania opłaty. Efekt, w postaci zmian w ustawie, pojawi się prawdopodobnie w marcu 2013 roku, a dotyczy sztywnego zapisu o naliczaniu opłaty według wyłącznie jednego z kryteriów: metrażu nieruchomości, zużycia wody, liczby zamieszkujących osób lub gospodarstwa domowego. Kryteria te są nieprzydatne lub trudne w wykonaniu, stąd wiele anonsów prasowych związanych z próbami posłużenia się nimi przez gminy.

Związek Gmin Wierzyca przyjął zasadę naliczania opłaty od gospodarstwa domowego. W zależności od typu gospodarstwa tzn. czy gospodarstwo jest jednoosobowe, czy wieloosobowe stawki te wynoszą, dla selektywnej zbiórki odpadów: 20,00 zł/m-c dla gospodarstw jednoosobowych i 41,00 zł/m-c dla gospodarstw wieloosobowych i będą obowiązywać jednolicie na terenie całego Związku.

Czy przyjęta uchwała zyska akceptację organów nadzoru państwowego, czy będzie konieczność jej zmiany pod przewidywane zmiany ustawowe ? przekonamy się w najbliższych miesiącach. Jej przyjęcie umożliwia natomiast postęp w kolejnych pracach organizatorskich, w tym przyjęcie budżetu Związku Gmin. Musimy sobie uświadomić, że wysokość obciążenia naszych budżetów domowych opłatami za odbiór odpadów jest pochodną kosztów funkcjonowania nowego systemu: kosztu utylizacji, kosztu odbioru, kosztu tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów i kosztu administrowania systemem.

Ewentualna zmiana metody naliczania kosztu nie zmieni. Może, ewentualnie, inaczej rozłożyć obciążenie naszych rodzin opłatą.

Wojciech Pomin
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Wierzyca

 

Firmy uprawnione do odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobowo

?KOLTEL? s.c
Starogard Gd. ul. Droga Owidzka 2a,
tel. (0-58) 561 10 91

PUK ?STARKOM? Sp. z o.o
Starogard Gd. przy ul. Tczewska 22,
tel. (0-58) 562 30 67

Przedsiębiorstwo SITA Pomorze Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 10, 83-400 Kościerzyna,
tel. (0-58) 686 52 05

Zakład Wielobranżowy ?WIĄZAR? Menard Wiesław,
Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17,
Tel. 52 33265 34

CLEANER Zakład Sprzątania s.j. Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz, 
ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg,
tel. 55/2340340

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych ?PUS? Sp. z o.o.
ul. Wiślana 2, 82-500 Kwidzyn,
tel. 55/2793458

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.,
ul. Ostrowskiego 7,
53-238 Wrocław.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy