Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 

 

Nazwa inwestycji: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Bobowie”

Całkowita wartość inwestycji: 1 625 374,16 zł

Kwota dofinansowania ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanego Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych: 800 000,00 zł

Okres realizacji zadania: 15.11.2021 r. – 15.11.2022 r. 

Zakres zadania:

Branża konstrukcyjno-budowlana

Istniejący budynek Urzędu Gminy Bobowo jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, krytym dachem płaskim. Rozbudowa również będzie parterowa, niepodpiwniczona oraz kryta dachem płaskim. Przebudowa istniejącego budynku wymagana jest ze względu na połączenie funkcji oraz koniecznością dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów. Dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim zapewniony jest poprzez istniejącą pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz poprzez projektowane wejście w nowej części budynku z poziomu terenu. Ponadto w części istniejącej projektuje się wymianę istniejących posadzek, wymianę izolacji termicznej na ścianie południowej części istniejącej ze styropianu na wełnę mineralną, uzupełnienie izolacji termicznej istniejących ścian fundamentowych, pełne prace malarskie, częściową wymianę stolarki, wymianę okratowania okien oraz prace instalacyjne (instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i klimatyzacji). Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zwartej zabudowy wsi Bobowo.

Branża sanitarna

 instalacja wody: zasilanie projektowanej instalacji – z istniejącej instalacji wodociągowej poprzez wpięcie w przewód wody zimnej w pomieszczeniu kotłowni.

instalacja kanalizacji: projektuje się grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku projektowanym pionem i dalej poprzez istniejące przyłącze kanalizacji do sieci kanalizacji sanitarnej.

centralne ogrzewanie:

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z opracowaniem projektowym obejmować będą:

– demontaż istniejącej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami,

– wykonanie instalacji grzewczej oraz montaż nowych grzejników wyposażonych w głowice termostatyczne przeznaczone do montażu w miejscach użyteczności publicznej,

– płukanie instalacji,

– wykonanie regulacji instalacji poprzez zastosowanie zaworów równoważących oraz głowic termostatycznych w grzejnikach.

klimatyzacja: dla pomieszczeń biurowych zaprojektowano instalację klimatyzacji opartej na jednostkach freonowych w systemie dwu-rurowym typu VRF. Jest to układ ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego. System ten umożliwia jednoczesną pracę jednostek wewnętrznych w funkcji chłodzenia lub grzania przy zastosowaniu jednej jednostki zewnętrznej. System VRF zapewnia prawidłową pracę jednostek zewnętrznych i wewnętrznych w warunkach obliczeniowych lata. Efektem tego jest utrzymanie wymaganych parametrów temperatury w pomieszczeniach.

Branża elektryczna

Projekt obejmuje wykonanie: wewnętrznej linii zasilającej – WLZ, tablicy rozdzielczej RG, instalacji ppoż., instalacji oświetleniowej, instalacji gniazd wtyczkowych 230 V, instalacja gniazd 3 – fazowych, instalacja odgromowa, instalacja teletechniczna, instalacji ochrony od porażeń elektrycznych.

Branża teletechniczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, projektowany budynek wyposażono w niezbędną instalację teletechniczną.

Na potrzeby niniejszego opracowania, przyjęto oznaczenia:

– GPD – Główny punkt dystrybucyjny, szafa 19” 24U wyposażona w elementy pasywne i aktywne systemu okablowania strukturalnego, będąca centralnym punktem sieci okablowania strukturalnego.

– PEL/PL – Punkt elektryczno-logiczny (lub punkt logiczny), zakończenie okablowania poziomego w postaci złącza RJ45, będące punktem przyłączeniowym dla urządzeń końcowych.

Zagospodarowanie terenu

W ramach zadania projektuje się wymianę nawierzchni z trylinki na kostkę brukową, wymianę chodnika przy południowej granicy działki z płytek chodnikowych na kostkę brukową oraz rozbiórkę części ogrodzenia  i budowę nowego.

Cel zadania:

Inwestycja zwiększy dostępność budynku urzędu gminy dla każdego petenta poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwiększenie powierzchni parkingowej, zwiększenie bezpieczeństwa petentów oraz przechowywania danych. Przebudowa istniejącego budynku wymagana jest ze względu na połączenie funkcji oraz koniecznością dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów, a także kompleksową wymianę instalacji elektroenergetycznej. Zadanie przełoży się na lepszy kontakt pracowników jst i mieszkańców oraz potencjalnych inwestorów. Zwiększy poczucie bezpieczeństwa, dobrobytu i poprawi komfort pracy pracowników jak i również jakość obsługi petentów Urzędu Gminy.

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy