Usuwanie wyrobów zawierających azbest

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo – edycja 2017”

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 15 111,63 zł.

Na powyższe zadanie Gmina Bobowo pozyskała dotację w wysokości 9867,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wkład własny oraz podatek VAT od wartości całego zadania w łącznej wysokości 3929,03 ponieśli właściciele nieruchomości.

Gmina Bobowo do zadania dofinansowała 1315,60 zł.

Masa odpadów zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wyrobów zawierających azbest  to 28,925 Mg (ton), co stanowi około 2170 m2 powierzchni pokrycia dachowego z terenu Gminy Bobowo.

W celu realizacji zadania Gmina Bobowo podpisała umowę z Wykonawcą firmą Z.G.K GRONEKO Sp. z.o.o. wybraną w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (http://wfos.gdansk.pl/) jest wynikiem realizacji Programu Priorytetowego NFOŚiGW „SYSTEM” – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Gmina Bobowo w ramach działań informacyjno – edukacyjnych przeprowadziła akcję informacyjną dla mieszkańców Gminy  podczas zebrań wiejskich w 6 sołectwach o szkodliwości azbestu. Na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach umieszczono informacje o naborze wniosków dla mieszkańców.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy