Usuwanie azbestu 2016 – Podsumowanie

 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Bobowo – edycja 2016”

PODSUMOWANIE

Gmina Bobowo w 2016 roku w ramach realizacji Gminnego Programu usuwania azbestu przystąpiła do konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego” – edycja 2016 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Przeprowadzono akcję informacyjno – edukacyjną z udziałem Sołtysów o możliwości uzyskania dofinansowania. W ramach zebrań wiejskich przeprowadzono spotkania informacyjne z mieszkańcami, na których przekazano informacje o szkodliwości azbestu i zagrożeniu dla zdrowia jakie niesie niewłaściwe postępowania z odpadami zawierającymi azbest. Na tablicach ogłoszeń umieszczono informacje i ogłoszenia o naborze wniosków dla mieszkańców – właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowani byli zmienić pokrycie dachowe z płyt azbestowo-cementowych (eternitu). W ramach zajęć szkolnych przeprowadzono również pogadanki z uczniami. W trakcie trwania Programu dwukrotnie zamieszczono informacje w prasie lokalnej o ogłoszeniu naboru wniosku, a później o realizacji zadań. Po przeprowadzeniu naboru został złożony wniosek do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na demontażu, odbiorze i utylizacji odpadów azbestowych z terenu Gminy Bobowo.

Po zakwalifikowaniu wniosku i uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wykonanie zadania w roku 2016 podpisana została umowa na dofinansowanie. Koszt całości przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 22.028,00 zł, w tym wartość dofinansowania 18.720,00 zł. Na kwotę dotacji składają się środki:

WFOŚiGW w Gdańsku – 7.706,00 zł

NFOŚiGW – 11.014,00 zł

 


 

ROZLICZENIE ZADANIA

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 16 942,80 zł. Na powyższe zadanie Gmina Bobowo pozyskała dotację w wysokości 14 397,00 zł, z czego 8.471,00 zł pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i 5.926,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wkład własny w realizację projektu w łącznej wysokości 2.545,80 zł ponieśli właściciele nieruchomości objętych programem w 2016 roku.

Osiągnięty efekt ekologiczny to demontaż i unieszkodliwienie 28,830 Mg (ton) płyt azbestowo – cementowych, co daje 2009,82 m2 powierzchni dachów wymienionych na terenie Gminy Bobowo.

 

Punkt informacyjny dotyczący usuwania azbestu na terenie Gminy Bobowo.

Właściciele nieruchomości z terenu Gminy Bobowo mogą uzyskać informacje na temat usuwania azbestu w Urzędzie Gminy, pok. nr 1 i 10, numer telefon 58/562 17 66 wew. 50 lub 37, e-mail: gminabobowo@o2.pl

Info azbest – ABC AZBESTU

 


Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy