Spotkanie odnawialne źródła energii

Spotkanie informacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii

Państwo,

Gmina Bobowo informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Energia, Działanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji:

– kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

– kotłów na biomasę,

– ale również pomp ciepła

– instalacji fotowoltaicznych

zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bobowo.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po spotkaniu z mieszkańcami oraz zebraniu wszystkich ankiet.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie:

1)     Deklaracji udziału w Projekcie,

2)     Oświadczenia–kryteria rekrutacji,

3)     Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE.

Wypełnioną Deklarację wraz z Ankietą i oświadczeniem należy złożyć:

w Urzędzie Gminy Bobowo, ul. Gdańska 12, pok. 3, w nieprzekraczalnym terminie
do 5.12.2016r. (osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu).

Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Bobowo na spotkanie informacyjne, które odbędzie się:

  • 28.11.2016r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół w Jabłowie (sala gimnastyczna)
    ul. Szkolna 5, Jabłowo

Przedmiotem spotkania będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich wad i zalet, zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia. Ponadto celem spotkania jest również umożliwienia mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE.

Kryteria i sposób wyboru uczestników

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Projekcie

Sylwester Patrzykąt – Wójt Gminy Bobowo

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy