Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las

Dnia 24 lipca 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.  „Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

CEL PROJEKTU

Celem ogólnym Projektu jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych odpadów poprzez zwiększenie efektywności systemu zagospodarowania odpadów trafiających do ZUOK dzięki doposażeniu sortowni Zakładu, a także stworzeniu warunków do tymczasowego zbierania i magazynowania odpadów surowcowych, a także ich recykling i odzysk w celu osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych narzuconych prawem krajowym i unijnym.

 

PLANOWANE EFEKTY

–        zwiększenie efektywności systemu zagospodarowania odpadów w Regionie Południowym, poprzez zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów surowcowych,

–        ograniczenie strumienia odpadów kierowanych na składowisko,

–        zwiększenie strumienia odpadów odzyskanych do recyklingu,

–        rozpowszechnienie wśród mieszkańców idei selektywnej zbiórki odpadów u źródła,

–        oszczędność zasobów naturalnych poprzez wprowadzanie recyklingu surowców.

WARTOŚĆ PROJEKTU

  1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 643 386,70 PLN (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć i 70/100 PLN).
  2. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 3 000 371,30 PLN (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt jeden i 30/100 PLN), w tym

1)      dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej
2 550 315,60 PLN (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta piętnaście
i 60/100 PLN), i stanowiącej nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;

2)      wkład własny w wysokości 450 055,70 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć i 70/100 PLN);

3)      wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy publicznej w kwocie
2 880 371,30 PLN (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden i 30/100 PLN);

4)      wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy de minimis w kwocie
120 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN).

Zobacz również

Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w nim jest obowiązkowy. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii...

Czytaj więcej
Baner UWAGA MIESZKAŃCY !!!

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Wójt Gminy Bobowo wprowadza od 10 czerwca 2021 r. do odwołania zakaz podlewania ogródków w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie całej gminy. Informacja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy