Przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowo

Bobowo, dnia 28.01.2020 r.

BG.6721.1.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bobowo

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Gminy Bobowo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bobowo następujących uchwał:

 • uchwały Nr XII/95/2020 Rady Gminy Bobowo z dnia 23.01.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bobowo w rejonie ulic Skośnej, Gimnazjalnej i Kwiatowej, w gminie Bobowo;
 • uchwały Nr XII/96/2020 Rady Gminy Bobowo z dnia 23.01.2020 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Wysoka, w gminie Bobowo;
 • uchwały Nr XII/97/2020 Rady Gminy Bobowo z dnia 23.01.2020 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bobowo, w gminie Bobowo.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych, zgodnie z art. 17 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Bobowo, przy ul. Gdańskiej 12 w Bobowie pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 28 lutego 2020. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Bobowo.

 

 

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykąt

 

PO WIĘCEJ INFORMACJI KLIKNIJ TUTAJ 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu uprawnieniach:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Bobowo, ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo, Tel: 58 562 17 66, e-mail: bobowo@bobowo.gmina.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Grzegorz Wąsacz, e-mail: iod@bobowo.gmina.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

w zakresie, w jakim zostało to określone w RODO.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy