OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych

O G Ł O S Z E N I E    O   K O N K U R S I E

na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

Wójt Gminy Bobowo

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej na rok 2019 r.

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcie na wykonywanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA BIP GMINY BOBOWO

KLIKNIJ

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy