Ogłoszenie MOF 2.10.2014

O G Ł O S Z E N I E

Konsultacje społeczne – Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Starosta Powiatu Starogardzkiego reprezentujący Lidera projektu, zaprasza do udziału

w konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu
Strategii Rozwoju MOFu oraz planów działania

wykonywanych w ramach projektu pn. „Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem dokumentów na stronie internetowej projektu:

http://mof.powiatstarogard.pl/konsultacje-spoleczne-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-strategii-rozwoju-starogardzkiego-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego/

oraz w siedzibie:

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich

ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

pokój 309

Uwagi i opinie można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na formularzu konsultacji społecznych, zamieszczonym na ww. stronie internetowej oraz dostępnym w siedzibie Urzędu.

Wypełnione formularze należy wysyłać na adres e-mail: mof@powiatstarogard.pl, nr fax: (58) 767 35 78, składać osobiście lub wysyłać tradycyjną drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego wskazany powyżej.

Uwagi i opinie należy przedstawić w terminie od 2 do 24 października 2014 r.

Nieprzedstawienie opinii w terminie oraz z pominięciem Formularza do zgłaszania uwag oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Starosta Powiatu Starogardzkiego.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej projektu tj. www.mof.powiatstarogard.pl oraz na stronach partnerów.

____________________________________________

Zobacz również

Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w nim jest obowiązkowy. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii...

Czytaj więcej
Baner UWAGA MIESZKAŃCY !!!

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Wójt Gminy Bobowo wprowadza od 10 czerwca 2021 r. do odwołania zakaz podlewania ogródków w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie całej gminy. Informacja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy