Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Bobowo informuje, że w dniu 07.08.2023 r. wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Nazwa oferenta: Klub Sportowy Bobowo z siedzibą przy ul. Gdańskiej 15, 83-212 Bobowo.

Nazwa zadania: ,,Wspieranie upowszechniania Kultury Fizycznej”.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł natomiast zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 18.08.2023 do 18.09.2023 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje wynosi 8.000,00 zł.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie gminy Bobowo (poza wyjazdami meczowymi poza teren gminy) oraz dotyczy jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis zadania oraz zakładane rezultaty należy uznać realizację zadania za celową. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Bobowo zamierza zlecić Stowarzyszeniu: Klub Sportowy Bobowo realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie w/w terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy Bobowo, ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo pokój nr 9 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bobowo@bobowo.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15. (nr tel. 585-309-112).

Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

OFERTA ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZYM ODNOŚNIKU:

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy