Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Wójt Gminy Bobowo informuje, że w dniu 12.09.2022 r. wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Nazwa oferenta: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddział Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bobowie

Nazwa zadania: ,,Bal seniora”

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 21.10.2022 do 21.10.2022 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje wynosi 5.000,00 zł.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie gminy Bobowo oraz dotyczy jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis zadania oraz zakładane rezultaty należy uznać realizację zadania za celową. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Bobowo zamierza zlecić Stowarzyszeniu: Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bobowie realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Wójt Gminy Bobowo w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 20.09.2022 r. godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy Bobowo, ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bobowo@bobowo.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15. (nr tel. 585-309-111).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Bobowo niezwłocznie zawrze umowę o realizację zadania publicznego ze Stowarzyszeniem: Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bobowie.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy