Od bierności do doskonałości

Aktualnie realizowany jest projekt „OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo”. Realizowany jest w partnerstwie z Państwowymi Szkołami Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego.
Realizowany jest w ramach:
Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy
Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI.
Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo.

NABÓR DO PROJEKTU TRWA OD MAJA 2017 !!!

I. Projekt skierowany jest dla osób w wieku od 15 do 29 roku życia:
Nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych

 • Pozostających bez pracy
 • Niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
 • Posiadających wykształcenie co najmniej gimnazjalne
 • Uwzględniamy w projekcie udział osób niepełnosprawnych

II. Zakres projektu:

 1. Stworzenie IPD, w tym badanie predyspozycji i preferencji zawodowych oraz poziomu kompetencji – zajęcia z doradcą zawodowym,
 2. Indywidualne doradztwo/konsultacje z uczestnikami w zakresie kształtowania/nabywania istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia– zajęcia z doradcą zawodowym,
 3. Indywidualne zajęcia motywacyjne – zajęcia z psychologiem – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
 4. Warsztaty w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych istotnych w poszukiwaniu zatrudnienia – zajęcia z trenerem – warsztaty grupowe,
 5. Warsztaty motywacyjne, pomoc w określeniu rozwoju zawodowego, nabycie umiejętności miękkich – zajęcia z psychologiem – warsztaty grupowe,
 6. Kurs językowy – wsparcie fakultatywne dla 10 osób,
 7. Szkolenie zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 40 osób,
 8. Staże zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 40 osób

III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:

 1. Stypendia szkoleniowe i stażowe
 2. Zwrot kosztów dojazdu
 3. Noclegi
 4. Pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia NNW – na potrzeby stażu
 5. Opiekę nad osobami zależnymi

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 03.04.2017 r. – 30.03.2018 r.

KONTAKT:

Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski
ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a/2,
80-385 Gdańsk
Tel. 693 607 020
beata.dudek@euro-fundusz.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Szkoleniowe „POLKAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Armii Krajowej 1, 83-330
Żukowo
Tel. (58) 681 40 74
biuro@polkar-szkolenia.pl

Gmina Miasta Gdańska / Państwowe Szkoły Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego
Ul. Al. Grunwaldzka 238
80-266 Gdańsk
Tel. (58) 341 64 61
szkola@psbgdansk.pl

 

WIĘCEJ INFORMACJI POD ADRESEM:

http://www.euro-fundusz.pl/od_biernosci_do_doskonalosci.php

 


 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy