OBWIESZCZENIE

BG.6733.2.2.2018    Bobowo, 05.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) Wójt Gminy Bobowo zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie parkingu przy cmentarzu w Bobowie przy ul.Południowej na działce nr 488/6.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w pokoju nr 4, Urzędu Gminy w Bobowie. Wnioski i uwagi można zgłaszać do Urzędu Gminy w Bobowie z siedzibą przy ul. Gdańskiej 12 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobowo: www.bip.ugbobowo.nv.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Bobowie.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy