Miejski Obszar Funkcjonalny

Podpisanie MOF

UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY

PARTNERSKIEJ

w ramach

M I E J S K I E G O   O B S Z A R U

F U N K C J O N A L N E G O

Podpisanie MOF

 

Samorządy Gminy Bobowo, Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Gminy Wiejskiej Starogard Gdański oraz Powiatu Starogardzkiego zawarły umowę partnerstwa, która zapoczątkowała przygotowania do pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej w przyszłej perspektywie budżetowej w latach 2014 ? 2020.

Celem tej współpracy jest powstanie wspólnej strategii dla całego obszaru oraz wykonanie 10 kompletów dokumentacji technicznych dla wszystkich samorządów, które zostaną wykorzystane w konkursach o środki na inwestycje w przyszłych latach.

Cele, które mają zastać osiągnięte w związku z realizacją strategii to rozwój współpracy i integracji na obszarze Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) poprzez upowszechnianie partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów oraz podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym, określenie zasięgu oddziaływania Starogardu Gdańskiego wraz z analizą i oceną powiązań funkcjonalnych i identyfikacją wspólnych celów rozwojowych, rozbudowa powiązań funkcjonalnych miasto ? otoczenie.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2015 roku. Budżet wynosi 1.349.800,00 zł, z czego dofinansowanie UE wynosi 89,99 %. Resztę środków stanowi wkład własny partnerskich samorządów, co stanowi 135.000,00 zł. Wkład Gminy Bobowo wyniesie 19.183,50 zł i zostanie pokryty ze środków budżetu gminy w 2015 r.

 


Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy