Wniosek Wójta Gminy Bobowo z dnia 05.12.2023 r. o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobowie

Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobowie

 

         Bobowo, dnia 5 grudnia 2023 r.

Wójt Gminy Bobowo

Nr sprawy OR.2120.2.2023

 

Stowarzyszenia zawodowe i twórcze właściwe ze względu

na rodzaj działalności  prowadzonej

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bobowie

 

Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora

Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobowie

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020, poz. 194 ze zm.) niniejszym wnoszę o wydanie opinii o kandydaturze Pani Hanny Loryńskiej,

 

na stanowisko  Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobowie.

 

Pani Hanna Loryńska od dnia 28.12.2016 r.  sprawuje funkcję Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobowie.

 

Jednocześnie wskazuję 14-dniowy termin do przedłożenia przedmiotowej opinii, liczony od dnia ukazania się wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bobowo, na stronie internetowej Gminy Bobowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bobowo.

 

Opinie można składać w formie pisemnej w sekretariacie urzędu, drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Bobowo, ulica Gdańska 12, 83-212 Bobowo, lub mailowo na adres: bobowo@bobowo.pl.

 

  Wójt Sylwester Patrzykąt

 

Informacja prawna:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2000, poz. 194 ze zm.) dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, po zaciągnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie. Zaciągnięcie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu, o którym mowa w art. 16 ustawy.

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy