Zalecenia dotyczące KORONAWIRUSA !

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI
Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać
o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
1. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem.
2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
3. Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.
5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie
szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do
szkoły, pracy. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo
obserwacyjno-zakaźny
6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia
koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły,pracy
należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny
oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
8. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy