zagospodarowanie odpadów przez PSZOK w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty odprowadzanej do Związku Gmin „Wierzyca”

Niniejszym informujemy, iż od dnia 01.10.2018 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Starym Lesie nie obsługuje mieszkańców z terenu Związku Gmin Wierzyca.

Obecnie funkcjonujące PSZOK-i to:

PSZOK w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej 9a (SUEZ)

czynny: wtorki, środy i czwartki od 13.00 – 17.00 piątki i soboty od 08.00 – 12.00

PSZOK w Starogardzie Gdańskim przy ul. Tczewskiej 22 (STARKOM)

czynny: wtorki, środy i czwartki od 13.00 – 17.00 piątki i soboty od 08.00 – 12.00

PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane j.n:

1) przeterminowane leki,

2) chemikalia,

3) zużyte baterie i akumulatory,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) zużyte opony,

7) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpady zielone,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

9) papier;

10) szkło;

11) metale i tworzywa sztuczne;

nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadów odprowadzanej do Związku Gmin „Wierzyca z poniższymi ograniczeniami:

a)  Opony – przyjmuje się w ilości 4 szt., nie więcej niż 50 kg. w ciągu roku na gospodarstwo domowe.

b) Odpady rozbiórkowe i budowlane oddawane selektywnie są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadów odprowadzanej do Związku Gmin „Wierzyca” raz w roku kalendarzowym w ilości 1 m3/rok, nie więcej niż 500 kg z gospodarstwa domowego albo z domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

c) Odpady ulegające biodegradacji – przyjmuje się w ilości do 480 litrów lecz nie więcej niż 150 kg w miesiącu z gospodarstwa domowego, albo z domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

d) Odpady wielkogabarytowe – przyjmuje się w ilości do 200 kg w roku kalendarzowym z gospodarstwa domowego albo z domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W przypadku dostarczenia odpadów w/w wymienionych w ilości większej niż określono pkt. a-d, mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w Cenniku prowadzącego PSZOK.

Związek Gmin Wierzyca
Dział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 18
83-200 Starogard Gdański

tel.  58 531 38 02; 58 56 21 997

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy