Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa inwestycji: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 214004G w Bobowie dz. nr 604″

Całkowita wartość inwestycji: 446 527,92 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 223 263,00 zł 

Okres realizacji: 29.08.2023 r. – 29.11.2023 r. 

Zakres zadania:

Przebudowa nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt betonowych wielootworowych typu ,,YOMB” w zakresie: wykonania robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, zebrania wierzchniej warstwy jezdni (korytowanie) na całej jej szerokości, profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonania warstwy odsączającej i odcinającej, wykonania nawierzchni z płyt betonowych, wielootworowych ze żwirowaniem o dł. 930 mb i szer. 3,5 m (pow. 3255 m2), plantowania poboczy, żwirowania nawierzchni a także wykonania oznakowania pionowego i poziomego.

Cel zadania: stworzenie spójnej sieci dróg publicznych o dobrym stanie technicznym, poprawiających powiązania komunikacyjne oraz podnoszących bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, co w sposób pozytywny wpłynie na rozwój gminy Bobowo.

 

 

Nazwa inwestycji: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 214003G w Grabowcu dz. 50”

Całkowita wartość inwestycji: 467 832,67 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 233 916,00 zł 

Okres realizacji: 26.07.2022 r. – 04.10.2022 r. 

Zakres zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 214003G w Grabowcu – działka nr 50, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu ,,YOMB’’ o długości 900mb i szerokości 3,5 m. Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża. Warstwa odsączająca 10 cm. Warstwa odcinająca 6 cm. Wykonanie progu zwalniającego: wykonanie podbudowy i profilowanie podłoża; wykonanie progu o nawierzchni z kostki betonowej B1 (grubość 8cm) w kolorze czerwonym, wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego progu (poprzez malowanie farbami akrylowymi z granulatem szklanym w kolorze białym linii P25 i PEO), oznakowanie progu zwalniającego kolorem czerwonym, montaż i malowanie znaków pionowych i poziomych (punktowe elementy odblaskowe).

 

Nazwa inwestycji: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 214018G w Wysokiej dz. 224″

Całkowita wartość inwestycji: 368 302,30 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 184 151,00 zł 

Okres realizacji: 26.07.2022 r. – 04.10.2022 r. 

Zakres zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 214018G w Wysokiej – działka nr 224, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu ,,YOMB’’ o długości 700mb i szerokości 3,5 m. Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża. Warstwa odsączająca 10 cm. Warstwa odcinająca 6 cm. Wykonanie progu zwalniającego: wykonanie podbudowy i profilowanie podłoża; wykonanie progu o nawierzchni z kostki betonowej B1 (grubość 8cm) w kolorze czerwonym, wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego progu (poprzez malowanie farbami akrylowymi z granulatem szklanym w kolorze białym linii P25 i PEO), oznakowanie progu zwalniającego kolorem czerwonym, montaż i malowanie znaków pionowych i poziomych (punktowe elementy odblaskowe).

Tablice informacyjne

 

Nazwa inwestycji: ,,Budowa drogi gminnej w Bobowie – ul. Polna i ul. Gimnazjalna”

Całkowita wartość inwestycji: 2 599 196,72 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 248 524,00 zł

Okres realizacji: 23.07.2021 r. – 17.06.2022 r. 

Zakres zadania:

1. Branża drogowa:

Budowa drogi gminnej w Bobowie ul. Polna oraz ul. Gimnazjalna – jako Ciąg Główny, budowa włączeń do Ciągu Głównego dróg gminnych wewnętrznych bocznych (Skośna, Spacerowa i Ogrodowa), budowa chodników i zjazdów z kostki betonowej, budowa utwardzonego pobocza, budowa dwóch przedłużonych zatok autobusowych służących do przywozu i odwozu dzieci do/z szkoły wraz z robotami pomiarowymi, przygotowawczymi, ziemnymi, rozbiórkami oraz robotami wykończeniowymi, a także wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz progów zwalniających.

2. Branża sanitarna:

Budowa odcinków kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej  oraz do istniejącego rowu poprzez włączenie kanalizacji deszczowej w istniejący przepust pod drogą, a także budowa zaprojektowanych studni chłonnych. Łączna długość wszystkich zaprojektowanych odcinków sieci kanalizacji deszczowej wynosi ok. 587,0m.

3. Branża elektryczna – budowa oświetlenia drogowego oraz przebudowa kolidujących sieci elektroenergetycznych.

Cel zadania:

– budowany odcinek drogi połączy ul. Polną i ul. Gimnazjalną z drogą powiatową i drogą wojewódzką co znacznie usprawni, podniesie standard i bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bobowo,

–  budowa drogi wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców poprzez polepszenie dostępu komunikacyjnego do ośrodków gospodarczych oraz ośrodków ważnych dla społeczności lokalnej,

– poprawa bezpieczeństwa dzieci uczestniczących do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobowie przy ul. Gimnazjalnej,

– poprawa parametrów jezdni, która wpłynie na usprawnienie ruchu drogowego, co w konsekwencji ograniczy emisję negatywnych czynników ruchu drogowego.

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy