Program współpracy Gminy Bobowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Niniejszy projekt Programu kieruje się do konsultacji społecznych poprzez publikację projektu Programu na stronie internetowej www.bobowo.pl, w zakładce BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres 30 dni. Uwagi i propozycje należy składać do dnia 24.10.2023 r. do Urzędu Gminy Bobowo ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo osobiście lub korespondencyjnie.

Projekt Programu po rozpatrzeniu uwag i propozycji wniesionych przez Organizacje przedkłada się na posiedzeniu Rady.

Roczny Program uchwala się do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.

Projekt Uchwały → Uchwala_XLI.310.2023._NGOs

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy