Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Bobowo

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Bobowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Bobowo przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Postanowienia ogólne:
1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami:
1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.),
2) Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057),
3) Uchwały Nr XXV/194/2021 Rady Gminy Bobowo z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bobowo z organizacjami      pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
2. Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Bobowo.
3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji w formie powierzenia zadań publicznych Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego, zaspokojenia potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców gminy, propagowania aktywnego spędzania czasu wolnego, stworzenie warunków do osiągnięcia wyników sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym.
Rodzaj zadania:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadania została przeznaczona kwota 25.000,00 zł.
Zasady przyznawania dotacji:
1. Zasady przyznania dotacji określają przepisy:
1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.),
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),
3) Uchwały Nr XXV/194/2021 Rady Gminy Bobowo z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bobowo z organizacjami      pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
2. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa i przedkłada wyniki Wójtowi Gminy Bobowo.
3. Zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Bobowo.
4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Bobowo (Zleceniodawcą), a Oferentem     (Zleceniobiorcą).
5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji Gminy Bobowo. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
6. Przed zawarciem umowy Zleceniobiorca przedkłada:
 Zaktualizowany harmonogram działań,
 Zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 Zaktualizowany opis poszczególnych działań.
7. Uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzący na terenie Gminy Bobowo działalność statutową w danej dziedzinie.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym     postępowaniu konkursowym.
9. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
10. Dotacja nie może być wykorzystana na: zakup gruntów i nieruchomości; koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe i utrzymanie biura nie związane bezpośrednio z realizacją zadania; zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy na udzielenie dotacji; pokrycie strat i długów.
11. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy uwzględnić tylko te rodzaje kosztów, które będą miały potwierdzenie w dokumentach księgowych oferenta (m.in. umowy, faktury, rachunki).

Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
2. Zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

Termin i warunki składania ofert:
1. Wyznacza się termin składania ofert do 09.08.2022 r. godz. 12:00. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
2. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Bobowie, ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo lub za pośrednictwem poczty. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Bobowo”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
3. Ofertę należy składać zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Druki można pobierać w Urzędzie Gminy Bobowo, ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo.
4. Oferty muszą być podpisane przez osoby, które zgodnie z zapisami KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi oferta powinna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem ze wskazaniem funkcji.
5. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do działania w imieniu podmiotu.
6. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w przypadku nie zarejestrowania organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
c) aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji,
d) oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym wraz z podaniem jego numeru, na który zostanie przelana dotacja.
7. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Bobowo.
8. W realizacji zadania w trybie powierzenia Oferent nie wnosi wkładu własnego (finansowego i pozafinansowego).

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, złożone po terminie, złożone przez podmiot nieuprawniony, złożone i nie podpisane przez osoby uprawnione do tego zgodnie z zapisami statutu – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych, bez wzywania do uzupełnienia.
3. Komisja przystępując do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert kolejno:
1) ustala, które z ofert spełniają warunki formalne,
2) odrzuca oferty nie odpowiadające wymogom formalnym,
3) rozpatruje merytorycznie oferty spełniające warunki formalne,
4) przygotowuje wykaz ofert, które rekomenduje do udzielenia dotacji.
4. Do zadań komisji konkursowej przy rozpatrywaniu Ofert od strony formalnej należy ocena:
1) terminowości złożenia Oferty,
2) czy Oferta wypełniona jest prawidłowo na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057),
3) czy Oferta podpisana jest przez osoby uprawnione,
4) czy Oferent jest uprawniony do złożenia oferty w trybie ogłoszonego konkursu,
5) zbieżności celów statutowych organizacji pozarządowej z zadaniem określonym w ogłoszeniu.
5. Komisja konkursowa odrzuca bez dalszego rozpatrzenia Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych. Za Ofertę nie spełniającą wymogów formalnych uznaje się Ofertę:
1) złożoną po terminie,
2) wypełnioną na nieprawidłowym wzorze,
3) niepodpisaną przez osoby uprawnione (za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wy-druk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uzna-nia, iż oferta została prawidłowo podpisana),
4) złożoną przez podmiot nieuprawniony do złożenia oferty w trybie ogłoszonego konkursu,
5) złożoną na zadanie, które nie jest zbieżne z celami statutowymi organizacji pozarządowej, która ją składa.
6. Nie przewiduje się uzupełnienia braków formalnych.
7. Do zadań komisji konkursowej przy rozpatrywaniu Ofert pod względem merytorycznym należy w szczególności:
1) zgodność oferty z warunkami konkursowymi,
2) merytoryczna wartość oferty,
3) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji,
4) ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
5) dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,
6) ilość uczestników i beneficjentów objętych zadaniem,
7) zasięg przedsięwzięcia,
8) rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.
8. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i   udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Bobowo w drodze Zarządzenia. Od Zarządzenia Wójta Gminy Bobowo w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
9. Decyzję o wysokości udzielonych dotacji Wójt Gminy Bobowo podaje do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia, które podlega ogłoszeniu:
 w BIP,
 na stronie internetowej http://bobowo.pl/
 na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bobowo.
10. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania określi umowa.

Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Wójta Gminy Bobowo w roku    ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego same-go rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Rodzaj zadania w roku 2021:

Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Bobowo poprzez udział klubu sportowego w rozgrywkach A klasy w piłce nożnej mężczyzn oraz udział we współzawodnictwie w piłce nożnej dzieci i młodzieży w grupie wiekowej ORLIK (U10 i U11, E2 i E1).

Kwota przyznanej dotacji: 25.000,00 zł

*Stan realizacji zadań na dzień 08.07.2022 r.

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej: „RODO”), informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Bobowo, ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo, tel. (58) 562 17 66, fax: (58) 562 17 23, e-mail: bobowo@bobowo.pl.

Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022 r.

WZÓR OFERTY

WZÓR UMOWY

WZÓR SPRAWOZDANIA

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy