OGŁOSZENIE

BG.6721.1.2020

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bobowo w rejonie ulic: Skośnej, Gimnazjalnej i  Kwiatowej, w gminie Bobowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Gminy Bobowo Nr XII/95/2020  z dnia 23 stycznia 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bobowo w rejonie ulic: Skośnej, Gimnazjalnej i Kwiatowej, w gminie Bobowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 4 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bobowie, 83-212 Bobowo, ul. Gdańska 12, pok. 4, w godzinach pracy urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej pod linkiem: http://bip.ugbobowo.nv.pl/a,18312,sporzadzanie-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego-uchwaly-o-przystapieniu-z-dnia-23012.html .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 lutego 2021r. w Świetlicy Wiejskiej w Bobowie, 83-212 Bobowo, ul. Gdańska 15, w godzinach 14.00-15.00. W związku z obowiązkiem zachowania reżimu sanitarnego w dyskusji mogą uczestniczyć 32 osoby, dlatego też prosimy zainteresowanych o dokonanie rejestracji telefonicznej pod nr telefonu 58 56 217 66 wew. 205 do dnia 21 lutego 2021 r. do godz. 15.00. W przypadku większego zainteresowania zostanie zorganizowana dodatkowa dyskusja w terminie wyłożenia planu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bobowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2021 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

 

                                                                                           Wójt Gminy Bobowo

                                                                                           Sylwester Patrzykąt

 

 

 

Informacje na temat ochrony danych osobowych zostały udostępnione pod adresem:

http://bip.ugbobowo.nv.pl/a,17953,ochrona-danych-osobowych.html

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy