Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na realizację zadania własnego Gminy Bobowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz § 5 ust. 3 Uchwały Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Bobowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r., poz. 170) oraz § 1 pkt. 2 Uchwały Nr XI/90/2019 Rady Gminy Bobowo z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 423)

WÓJT GMINY BOBOWO OGŁASZA OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW
NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY BOBOWO
W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU

Konkurs adresowany jest do klubów sportowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Bobowo prowadzą działalność sportową.

I. Przedmiot zgłaszanych projektów

Przedmiotem zgłaszanych projektów jest przedsięwzięcie klubu sportowego o charakterze sportowym mające na celu upowszechnienie, krzewienie, tworzenie, a także poprawę warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Bobowo.

 II. Termin zgłaszania wniosków o dotacje

 1. Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2021 r. do godz. 14.00. w zamkniętej kopercie, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bobowo lub za pośrednictwem poczty. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres klubu sportowego składającego wniosek oraz nazwę zadania. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wniosku zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Bobowo z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r., poz. 170).
 3. Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania klubu sportowego i składania w jego imieniu oświadczeń woli.
 4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisywania nie dysponują pieczątkami imiennymi, należy złożyć czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem oraz określeniem pełnionej funkcji.
 5. Wszystkie ewentualne dokumenty załączone do wniosku powinny być w postaci kserokopii z potwierdzeniem jej zgodności z oryginałem i podpisami osób uprawnionych do reprezentowania klubu sportowego.
 6. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

III. Wysokość planowanej kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz tryb i formę wypłaty dotacji,

 1. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
 2. Dofinansowanie zadania rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranymi klubami sportowymi.
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania, w tym tryb i forma wypłaty dotacji, zostaną określone w umowie dotacji zgodnej z wzorem określonym w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

IV. Termin realizacji zadania

Zadania zgłoszone do otwartego konkursu projektów będą realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2022 r.

V. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać projekt i objęte nim zadanie oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

 1. Zadanie zgłoszone do konkursu musi być przedmiotem działalności statutowej wnioskodawcy.
 2. Projekt i objęte nim przedsięwzięcie może obejmować dofinansowanie wydatków z tytułu realizacji programów szkolenia sportowego, w tym:
 • finansowanie wynagrodzeń trenerów i instruktorów,
 • dofinansowanie kosztów pobytu zawodników i kadry szkoleniowej na krajowych zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych, w tym kosztów wyżywienia, zakwaterowania, transportu, wynajmu obiektów sportowych i sprzętu sportowego, badania lekarskie, diagnostyczne i wydolnościowe zawodników zrzeszonych w klubie sportowym.
 • ubezpieczenie zawodników i kadry szkoleniowej,
 1. zakupu lub ulepszenia sprzętu sportowego oraz zakupu strojów sportowych,
 2. zakupu artykułów medycznych pierwszej pomocy,
 3. pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym:
 • opłata statutowa, delegacje i wynagrodzenie licencjonowanych sędziów sportowych, opłaty startowe, opłaty wpisowe i inne koszty udziału zawodników w zawodach organizowanych przez polskie związki sportowe, transport zawodników na zawody sportowe,
 • posiłki profilaktyczne i napoje dla zawodników uczestniczących w zawodach sportowych, koszty ubezpieczenia zawodników,
 1. pokrycia kosztów usług związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektów sportowych,
 2. zakupu podstawowego wyposażenia służącego utrzymaniu i konserwacji obiektów sportowych,
 3. obsługi administracyjno-finansowej projektu.

Złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 • Kwota dofinansowania ze strony Gminy nie może przekroczyć ogółem 70% łącznych kosztów finansowych realizowanego zadania.
 • Wkład własny w realizowane zadanie stanowi wkład w formie rzeczowej, osobowej i finansowej z tym, że wartość finansowego wkładu własnego powinna wynosić co najmniej 30% łącznych kosztów realizowanego zadania.
 • Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej we wniosku. W takim przypadku klub sportowy biorący udział w konkursie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z jego realizacji.
 • Przyznanie dotacji w wysokości niższej od określonej we wniosku wymaga zmiany kosztorysu realizacji zadania.
 • Kosztorys należy sporządzić w sposób szczegółowy, tak aby każda pozycja kosztorysu stanowiła odrębny rodzaj kosztów i umożliwiła jego dokładne rozliczenie.
 • Rozliczenie dotacji następuje w terminie określonym w umowie.
 • Przedmiotem rozliczenia nie mogą być koszty, które klub sportowy poniósł na realizację zadania przed podpisaniem umowy.
 • Rozliczenie dokonywane jest na podstawie prawidłowo wypełnionego druku rozliczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Bobowo z dnia 19 grudnia 2017 r.
 • Załączniki, które należy dołączyć do wniosku: 1) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, 2) kopia statutu klubu sportowego potwierdzona za zgodność z oryginałem, 3) zaktualizowany kosztorys zadania, jeżeli dotyczy.

Szczegóły konkursu oraz wzory wniosku, umowy oraz rozliczenia znajdują się pod linkiem:

http://bip.ugbobowo.nv.pl/a,18607,otwarty-konkurs-projektow-na-realizacje-zadania-wlasnego-gminy-bobowo-w-zakresie-sprzyjania-rozwojow.html 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy