Ogłoszenie MOF 2.10.2014

O G Ł O S Z E N I E

Konsultacje społeczne – Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Starosta Powiatu Starogardzkiego reprezentujący Lidera projektu, zaprasza do udziału

w konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu
Strategii Rozwoju MOFu oraz planów działania

wykonywanych w ramach projektu pn. „Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem dokumentów na stronie internetowej projektu:

http://mof.powiatstarogard.pl/konsultacje-spoleczne-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-strategii-rozwoju-starogardzkiego-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego/

oraz w siedzibie:

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich

ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

pokój 309

Uwagi i opinie można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na formularzu konsultacji społecznych, zamieszczonym na ww. stronie internetowej oraz dostępnym w siedzibie Urzędu.

Wypełnione formularze należy wysyłać na adres e-mail: mof@powiatstarogard.pl, nr fax: (58) 767 35 78, składać osobiście lub wysyłać tradycyjną drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego wskazany powyżej.

Uwagi i opinie należy przedstawić w terminie od 2 do 24 października 2014 r.

Nieprzedstawienie opinii w terminie oraz z pominięciem Formularza do zgłaszania uwag oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Starosta Powiatu Starogardzkiego.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej projektu tj. www.mof.powiatstarogard.pl oraz na stronach partnerów.

____________________________________________

Zobacz również

Baner UWAGA – PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ!

UWAGA – PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ!

Urząd Gminy Bobowo informuje mieszkańców, iż w dniach 25.11 -10.12.2021 będzie miało miejsce płukanie sieci wodociągowej na terenie całej gminy. Podczas prac konserwatorskich mogą nastąpić...

Czytaj więcej
Baner Oferta z dnia 17.11.2021 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Oferta z dnia 17.11.2021 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Data złożenia: 18.11.2021 r. Nazwa oferenta: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Starogardzie Gdańskim Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bobowie Nazwa zadania: Spotkanie...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy