O G Ł O S Z E N I E z dnia 19.02.2021 r.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 2/2021

Wójta Gminy Bobowo

z dnia 20 stycznia 2021 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 19.02.2021 r.

Wójt Gminy Bobowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Bobowo poprzez udział klubu sportowego w rozgrywkach A klasy w piłce nożnej mężczyzn oraz udział we współzawodnictwie w piłce nożnej  dzieci i młodzieży w grupie wiekowej ORLIK (U10 i U11, E2 i E1).

Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami:
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.),
 • Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DU. z2018 r. poz. 2057),
 • Uchwały NR XVI/133/2020 Rady Gminy Bobowo z dnia 12 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bobowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 1. Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 2. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.

Rodzaj zadania

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania została przeznaczona kwota 25.000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznania dotacji określają przepisy:
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
 • Uchwały NR XVI/133/2020 Rady Gminy Bobowo z dnia 12 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bobowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 1. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa i przedkłada wyniki Wójtowi Gminy Bobowo.
 2. Zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Bobowo.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Bobowo (Zleceniodawcą), a Oferentem (Zleceniobiorcą).
 4. Przed zawarciem umowy Zleceniobiorca przedkłada:
 • Zaktualizowany harmonogram działań
 • Zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
 • Zaktualizowany opis poszczególnych działań
 1. Uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzący działalność statutową w danej dziedzinie.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
 2. Zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we ofercie.

 

Termin i warunki składania ofert.

 1. Wyznacza się termin składania ofert do 12 marca 2021 roku do godz. 15.15. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 2. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Bobowie, ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo lub za pośrednictwem poczty. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Bobowo poprzez udział klubu sportowego w rozgrywkach A klasy w piłce nożnej mężczyzn oraz udział we współzawodnictwie w piłce nożnej dzieci i młodzieży w grupie wiekowej ORLIK (U10 i U11, E2 i E1)”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 3. Ofertę należy składać zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DU. z2018 r. poz. 2057). Druki można pobierać
  w Urzędzie Gminy Bobowo, ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo.
 4. Do oferty należy dołączyć:
 5. a) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w przypadku nie zarejestrowania organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 6. b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków
  i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
 7. c) statut

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych, bez wzywania do uzupełnienia.
 3. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 • zgodność oferty z warunkami konkursowymi,
 • merytoryczna wartość oferty,
 • ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji,
 • ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
  w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
 • dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,
 • ilość uczestników i beneficjentów zadania,
 • zasięg przedsięwzięcia,
 • rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.
 1. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Bobowo w drodze Zarządzenia. Od Zarządzenia Wójta Gminy Bobowo w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

Więcej informacji na BIP link: http://bip.ugbobowo.nv.pl/m,366,o-otwartych-konkursach-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych.html

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy