Informacje organizacyjne w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych w kadencji 2020-2023. Powoduje to konieczność przeprowadzenia czynności zmierzających do naboru kandydatów na ławników na nową kadencję 2024-2027.

Zgodnie z treścią art. 160 § 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020, poz. 213 – tekst jednolity), zwanej dalej Ustawą, ławników wybierają rady gmin, których obszar właściwości jest objęty właściwością tych sądów, w głosowaniu tajnym jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Liczbę ławników wybieranych przez poszczególne rady gmin dla wszystkich sądów działających na obszarze właściwości sądu okręgowego ustala kolegium sądu okręgowego (art. 161 § 1 Ustawy).

Wszelkie informacje dotyczące pełnienia obowiązków ławników znajdują się w art. 158-175 Rozdziału 7 Ustawy. Poniżej podajemy najważniejsze informacje organizacyjne dla osób zainteresowanych ubieganiem się o wybór (lub ponowny wybór) na ławnika.

Kalendarz wyborczy:

  • do dnia 31 maja 2023 r. prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników (art. 161 § 2 Ustawy),
  • do dnia 30 czerwca 2023 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 Ustawy),
  • najpóźniej w październiku 2023 r. odbywają się wybory ławników (art. 163 § 1 Ustawy),
  • do dnia 31 października 2023 r. rady gminy przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 Ustawy (art. 164 § 1 Ustawy),
  • do dnia 31 grudnia 2023 r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164 § 2 i 3 Ustawy).

Karta zgłoszenia wraz z oświadczeniami do pobrania na stronie Sądu Okręgowego w Gdańsku.    

Link:  http://bip.ugbobowo.nv.pl/a,18930,kadencja-2024-2027.html

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy