Ewidencja szamb

E W I D E N C J A      S Z A M B

Wójt Gminy Bobowo zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Bobowo o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Bobowo lub bezpośrednio do sołtysa w terminie do 31 maja 2013 r.

Zgodnie z art. 3 ust 3 pkt. 1 i 2 z dnia 11 kwietnia z 2012 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U z 2012, poz. 391) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto informacja ta jest niezbędna w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Druk oświadczenia będą roznoszone wraz z rozliczeniem za wodę przez Pracownika Urzędu Gminy Bobowo Kamila Dunajskiego, będzie również dostępny u Sołtysa lub na stronie Internetowej Gminy Bobowo www.bobowo.gmina.pl, zakładka Ochrona środowiska/Gospodarka komunalna

W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Bobowo będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy